ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de alle acties Comedy Central, (hierna afzonderlijk vermeld de ‘Actie’). Door deelname aan een Actie accepteer je deze voorwaarden. De Actie wordt georganiseerd door VIMN Netherlands B.V., gevestigd aan de tt. NDSM-plein 6, te Amsterdam.

Artikel 1 – Wie kan er deelnemen
1.1 Iedereen die in België woonachtig is, kan deelnemen aan de Actie.
1.2 Deelnemers onder de 18 jaar dienen eerst goedkeuring van hun ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger(s) te verkrijgen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen. Desgevraagd dient dit schriftelijk te worden aangetoond.
1.3 Het personeel van Comedy Central en andere betrokken partijen zoals het personeel van eventuele medeorganisators kunnen niet deelnemen aan de Actie.

Artikel 2 – Prijzen
2.1 De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Comedy Central zal gerechtigd zijn een andere winnaar te trekken.
2.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere in artikel 2.1 genoemde prijzen dan wel andere diensten/producten van Comedy Central.
2.3 De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Comedy Central is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

Artikel 3 – Kennisgeving van de uitslag
3.1 De winnaar(s) van de Actie wordt/worden via het communicatiemiddel dat zij hebben verstrekt in het kader van deze Actie op de hoogte gesteld.
3.2 Comedy Central zorgt ervoor dat de prijzen binnen 2 maanden nadat de Actieperiode is afgelopen aan de winnaar(s) worden toegestuurd.

Artikel 4 – Gebruik door Comedy Central van ingestuurde opnames en/of foto’s
4.1 Deelnemer staat er jegens Comedy Central voor in dat hij/ zij volledig rechthebbende is ten aanzien van de gestuurde opnames en/of foto’s. Deelnemer garandeert derhalve dat de gestuurde opnames en/of foto’s niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder meer niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Deelnemer zal Comedy Central dan ook nadrukkelijk vrijwaren en schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van bovengenoemde (intellectuele eigendoms)rechten.
4.2. Bijdrages, zoals ingestuurde opnames of foto’s, worden geleverd via een rechtsgeldige titel en onder eigen verantwoordelijkheid. Bijdrages zullen niet in strijd zijn met de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer. Deelnemers zullen derhalve geen racistische, seksistische, pornografische, discriminerende, beledigende of lasterlijke bijdrages leveren; Comedy Central zal bijdrages niet vooraf beoordelen en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld;
4.3. Deelnemers dragen door verzending van de bijdrages naar de websites direct alle daarop rustende rechten van intellectuele eigendom over aan Comedy Central zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Zonodig zullen deelnemers alle benodigde aanvullende medewerking verlenen teneinde genoemde overdracht te bewerkstelligen;
4.4. Deelnemer verklaart door deelname aan de actie dat Comedy Central alle ingestuurde opnames en/of foto's geheel of gedeeltelijk op alle mogelijke manieren openbaar mag (laten) maken, waaronder, maar niet beperkt tot, televisie, internet en mobiel, en/of verveelvoudigen op beeld- en/of geluidsdragers waaronder, maar niet beperkt tot, CD en DVD. Comedy Central mag de opnamen en/of foto’s aan derden in licentie geven of commercieel (laten) exploiteren op welke wijze ook. Voorts is het Comedy Central toegestaan passages uit de opnamen en/of foto’s te gebruiken in promotiefilmpjes en andere Comedy Central programma's.
4.5. Voorts stem je ermee in dat Comedy Central gebruik mag (laten) maken van je naam, stem, beeltenis en biografische feiten die je met betrekking tot de opnamen aan Comedy Central hebt verstrekt.

Artikel 5 – Algemene bepalingen
5.1 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
5.2 Comedy Central, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen.
5.3 Comedy Central behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt.
5.4 De gegevens die je verstrekt in het kader van deze Actie zullen uitsluitend, volgens de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), ten behoeve van bekendmaking van de winnaar(s) worden gebruikt.
5.5 Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond de Actie kunnen schriftelijk worden gesteld per email naar info@comedycentral.nl.
5.6 Op de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Artikel 6 - Specifieke actievoorwaarden
6.1 Naast deze Algemene actievoorwaarden, zullen in bepaalde gevallen Specifieke actievoorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van de deelname aan de betreffende actie. Eventuele specifieke voorwaarden die daarop van toepassing zijn, zullen door Comedy op www.comedycentral.be en/of op een (andere) daarvoor aangewezen locatie bekend worden gemaakt, afhankelijk van de actie.
6.2 Voor zover enige bepaling in deze Algemene actievoorwaarden strijdig is of blijkt te zijn met enige bepaling in de Specifieke actievoorwaarden dan prevaleert steeds de bepaling in de Specifieke actievoorwaarden.
6.3 Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Specifieke actievoorwaarden.